Welke plannen, omgevingsvergunningen of voorgenomen grondverkopen liggen op dit moment ter inzage?

Indienen zienswijze of inspraakreactie

U kunt gedurende zes weken naar keuze online, schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen. Het online indienen van uw zienswijze heeft de voorkeur. 
Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan bij de Gemeenteraad van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan tijdens werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact worden opgenomen met het team Planvorming, tel. 033 – 247 22 22.