De leerplicht(wet) bepaalt dat alle kinderen en jongeren moeten kunnen leren. Die leerplicht is niet los te zien van het leerrecht. Het recht om te leren is opgenomen in diverse internationale verdragen, zoals het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Door de ontwikkelingen binnen het onderwijs, zoals het Passend Onderwijs, de kwalificatieplicht en het gebruik van de methodische aanpak schoolverzuim (MAS), ligt de focus veel meer op het recht op onderwijs. Daarom heeft de gemeente Nijkerk met ingang van het schooljaar 2019-2020 de titel ‘leerplichtambtenaar’ veranderd in ‘consulent leerrecht’.

De consulent leerrecht draagt bij aan het recht op leren dat voor iedere jongere geldt. Om zo goed en zo veel mogelijk te kunnen leren is aanwezigheid op school verplicht volgens de Leerplichtwet. Daarom zien wij leerrecht van de jongeren van de gemeente Nijkerk als onze plicht. 
Alle jongeren van 5 tot 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Vanaf 4 jaar mag een jongere naar school. Vanaf de 1e  lesdag na de maand waarin de jongere 5 jaar is geworden start de leerplicht. Voor jongeren van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht.
 

Ouder(s)/verzorger(s) moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Zij zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor, dat hun kind daadwerkelijk naar school gaat. Vanaf 12 jaar is een jongere ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan.
Als een jongere niet naar school gaat, is de school verplicht om (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden bij het team Leerrecht. De school doet dit via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Leerplicht is een leerrecht! Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs.

Kwalificatieplicht

Jongeren van 16 tot 18 jaar zijn kwalificatieplichtig. Zij moeten tot 18 jaar naar school, tenzij eerder een startkwalificatie is behaald.
Een startkwalificatie haal je met een diploma op havo- of vwo of mbo 2,3 of 4 niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gelden dezelfde regels als tijdens de leerplicht.

Jongeren van 16 tot 18 jaar zijn kwalificatieplichtig. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag waarop de leerling een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag waarop hij/zij 18 jaar wordt. Een startkwalificatie haal je met een diploma havo, vwo of mbo niveau-2, -3 of -4. 

De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren een volledig onderwijsprogramma te volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. Het is mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.
Leerlingen in het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs met uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ of ‘arbeid’ blijven kwalificatieplichtig zolang ze op school zitten. Pas als ouders hun kind uitschrijven, vervalt de kwalificatieplicht.

Meer informatie

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv(externe link).