Verzoek om handhaving

Wat is het?

Als u denkt dat iemand de regels overtreedt dan kunt u de gemeente vragen om daar iets aan te doen. U doet dan een verzoek om handhaving.

Hoe werkt het?

Een verzoek om handhaving kunt u alleen doen als u 'belanghebbende' bent. Maken uw buren bijvoorbeeld illegaal gebruik van grond of bouwen ze een schuur zonder vergunning, dan bent u belanghebbende. Gaat het om iemand in een dorp verderop, dan bent u geen belanghebbende.

Bij de behandeling van uw verzoek kijkt de gemeente naar de belangen van u én de persoon over wie de melding gaat.

Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek hebt ingediend. U kunt een verzoek om handhaving dus niet anoniem indienen.

Wat moet ik doen?

U kunt uw verzoek schriftelijk of per mail indienen. Geef daarbij in elk geval de volgende informatie:

  • uw gegevens (naam, adres, woonplaats en contactgegevens)
  • informatie over de mogelijke overtreding:
  • locatie (adres en woonplaats)
  • beschrijving van de mogelijke overtreding
  • welke actie(s) wilt u dat de gemeente onderneemt?
  • welk belang hebt u (waarom bent u belanghebbende)?
  • is er sprake van een noodsituatie? Zo ja, waarom?

Indien bekend:

  • naam van de persoon die volgens u in overtreding is
  • wetten of regels die overtreden worden
  • eventuele bijlagen van de situatie, bijvoorbeeld een foto

Hoelang duurt het?

Uw verzoek om handhaving wordt binnen 8 weken behandeld.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.