Op de woningbouwlocatie Oude Barneveldseweg (projectnaam ‘Ooststreeck’) is door de initiatiefnemers ‘SamenThuis met Kreeft’ een integraal plan gemaakt voor het bouwen van 165 woningen en appartementen. Op deze plek wordt een mooie mix van woningen voor diverse doelgroepen gebouwd. Het plan sluit aan bij de uitgangspunten en doelgroepen van de huidige gemeentelijke Woonvisie 2020+. Er zijn zowel koop- als huurwoningen voor starters, (doorstroom)gezinnen en senioren.

Het huidige pand op deze locatie van Stichting Prokino (kinderopvang) blijft behouden. Het krijgt wel een opknapbeurt. De andere huidige bebouwing maakt plaats voor woningbouw. In het zuidelijke deel van het plangebied komen met name grondgebonden woningen (twee lagen met een kap) en kleinschalige appartementen (drie lagen). In het noordelijke gedeelte is sprake van enkele grondgebonden woningen en wat meer gestapelde bouw. Dit zijn appartementen van maximaal vier lagen met een kap. De bouwhoogte loopt af richting het zuidelijke deel en sluit zo aan bij de hoogte van de grondgebonden woningen.

Bestemmingsplan Oude Barneveldseweg vastgesteld

Op 2 februari 2023 heeft de gemeenteraad het gewijzigd bestemmingsplan voor deze ontwikkeling vastgesteld. Ook het ‘Beeldkwaliteitsplan Oude Barneveldseweg’ is vastgesteld als toetsingskader voor de uitstraling van dit project.

Dit besluit van de gemeenteraad en alle bijbehorende stukken ligt met ingang van 16 februari 2023 gedurende zes weken ter inzage. Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn online te raadplegen via de site http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.OV0176-0002(externe link). Tegen dit besluit kan gedurende de ter inzage legging beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Ter inzage.

Als er geen beroep wordt ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan Oude Barneveldseweg dan is het plan eind maart 2023 onherroepelijk en kunnen vervolgstappen worden gezet. Allereerst zal het gebied (eventueel gefaseerd) bouwrijp worden gemaakt. Naar verwachting kan eind 2023 gestart worden met de bouw van de eerste woningen.
 

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u een e-mail sturen naar gemeente@nijkerk.eu. Geeft u daarbij even aan dat het om het woningbouwplan Oude Barneveldseweg in Nijkerk gaat. Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de heer J. J. Grobben via het algemene nummer van de gemeente: (033) 247 22 22.

Ook kunt u meer informatie vinden op de website van de initiatiefnemers ‘SamenThuis met (externe link)Kreeft(externe link)’.