Geen noodopvang op locatie Koninginneweg 1 in Hoevelaken

Er komt geen noodopvang voor asielzoekers op de locatie aan de Koninginneweg 1 in Hoevelaken. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het college is van mening dat er te veel onzekerheden zijn om door te gaan met dit proces. 
De wens van het college om met de realisatie van een menswaardige en kwalitatieve opvang voor asielzoekers een bijdrage te leveren aan de nood die er is, blijft overeind. De komende periode wordt gebruikt om de consequenties van dit besluit in beeld te brengen en na te denken over mogelijke scenario’s voor de toekomst.
Het college heeft het besluit toegelicht in deze brief aan de gemeenteraad.

Eerder verschenen

Het college van burgemeester en wethouders en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn in gesprek over het realiseren van een noodopvanglocatie voor asielzoekers. Het college heeft een voorlopig besluit genomen om medewerking te willen verlenen aan de tijdelijke opvang van maximaal 350 asielzoekers voor een periode 2,5 jaar in het EK-gebouw (voorheen Euretco) aan de Koninginneweg 1 in Hoevelaken. De voorgenomen planning is dat de eerste asielzoekers in het 4e kwartaal van 2023 worden gehuisvest.

Voor een goede matching van de asielzoekers met Hoevelaken is er een profielschets van Hoevelaken opgesteld. Het doel ervan is de samenstelling van de groep asielzoekers zo goed mogelijk te laten aansluiten bij Hoevelaken.

De noodopvanglocatie is bedoeld voor gezinnen, alleengaanden en (echt)paren. Er komen geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen op en in principe evenmin asielzoekers uit veilige landen. Een uitzondering wordt gemaakt voor asielzoekers die tot een kwetsbare doelgroep behoren zoals de LHBTIQ-gemeenschap. Hoe de samenstelling er precies gaat uitzien is nu nog niet bekend. Dat is mede afhankelijk van de instroom van asielzoekers naar Nederland. Het afgelopen jaar waren dat met name mensen afkomstig uit onder andere Syrië, Turkije, Jemen en Afghanistan, Eritrea en Somalië.

Het EK-gebouw als noodopvanglocatie

Noodopvang zijn tijdelijke opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met vaak  een lager kwaliteits- en voorzieningenniveau dan een asielzoekerscentrum (AZC). Dit zijn bijvoorbeeld evenementenhallen, leegstaande kantoren, recreatiewoningen of paviljoens. De gebouwen kunnen meestal na enige aanpassingen op korte termijn in gebruik worden genomen.

Het EK-gebouw is eigendom van het gelijknamige EK; de grootste retailorganisatie van Nederland. Het EK gaat het gebouw voor een periode voor een periode van maximaal 2,5 jaar verhuren aan het COA. Het COA en het college willen in het EK gebouw een noodopvanglocatie plus inrichten. Dit betekent privacy voor de bewoners, goed sanitaire voorzieningen en er moet ruimte komen om activiteiten, zoals zelf koken en (taal)les volgen, te kunnen uitvoeren. Er is op de locatie gezondheidszorg en toezicht. De hallen op de begane grond krijgen diverse faciliteiten: kantoor voor het personeel van het COA en Vluchtelingenwerk Nederland, klaslokalen voor onderwijs en leerruimtes en kookfaciliteiten. Het ligt in de planning dat er op bescheiden schaal enkele sportvoorzieningen op de locatie worden gerealiseerd. 

Hoe gaan bewoners en omwonenden leven?

De noodopvanglocatie plus biedt meer dan voldoende ruimte om samen te leven, samen te leren en samen te werken. Er kunnen cursussen en activiteiten plaatsvinden die voor, door en met asielzoekers worden georganiseerd door omwonenden en organisaties uit de gemeente. Zo leren de mensen elkaar al doende beter kennen. Gemeente en het COA zullen omwonenden en asielzoekers aanmoedigen om in actie te komen en te blijven. Asielzoekers en de inwoners van Hoevelaken kunnen samen optrekken en als goede buren samen wonen.

Communicatie

Het college gaat begin juni in gesprek met omwonenden, ondernemers en andere project belanghebbenden in gesprek over het voorlopig besluit om medewerking te verlenen aan de realisatie van de noodopvanglocatie. De burgemeester en wethouders lichten de plannen toe. Dit gaat bijvoorbeeld over de inrichting van het pand, de achtergrond van de asielzoekers, leefregels en toezicht op de locatie en de gezondheidszorg. De ideeën en bezwaren uit die gesprekken worden samengevat in een verslag. Punten uit dat verslag worden meegenomen in het voorlopig besluit van het college. Dat wordt vervolgens aan de gemeenteraad ter bespreking voorgelegd. Vervolgens neemt het college een definitief besluit.

Planning

De verwachting is dat de tijdelijke opvanglocatie op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2023 in gebruik zal worden genomen. Wat gaan we tot die tijd doen:

  1. Ontwerp besluit van het college vond plaats op 16 mei over het voornemen van de tijdelijke opvanglocatie.
  2. Gesprekken met onder andere omwonenden en belangenorganisaties op 12, 13, 14 juni.
  3. Het college beoordeelt de ideeën en aandachtspunten en neemt een voorgenomen besluit.
  4. De omwonenden en belangenorganisaties ontvangen ter informatie een verslag van de bijeenkomsten. dit verslag verschijnt ook online. 
  5. Het voorgenomen collegebesluit zal na het zomerreces worden genomen.
  6. De raadsbehandeling zal na het zomerreces plaatsvinden. 
  7. Na goedkeuring van de omgevingsvergunning start de verbouwing van het EK-gebouw. Dit duurt circa 2 maanden.
  8. De verwachting is dat de eerste asielzoekers in kwartaal vier van 2023 op de tijdelijke opvanglocatie arriveren.

Heeft u vragen over de opvang van asielzoekers dan kunt u mailen naar: asielopvang@nijkerk.eu