Het college heeft het Definitief Ontwerp voor het uitvoeren van groot onderhoud aan het centrumplein de Bogen in Nijkerk vast gesteld.

Het plein ‘De Bogen’ in de wijk Corlaer is bijna 20 jaar in gebruik en vraagt om groot onderhoud. De bestaande verharding is verweerd, het groen komt niet tot zijn recht en de waterhuishouding is niet meer van deze tijd. Al met al maakt het plein met de aanwezige fonteinbakken een verwaarloosde indruk.
Tijdens een inventarisatie naar kansen om de openbare ruimte met aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie toekomstbestendig in te richten is het plein naar voren gekomen.

Huidige situatie

Momenteel bestaat het plein uit grote delen verharding wat leidt tot het onnodig opwarmen van het plein, ook wel “hittestress” genoemd en het gehele plein wordt gebruikt als “shared-space”. Ontmoetingsplaatsen worden hierbij verstoort door doorgaande fietsers. Daarnaast kan bij regenval onvoldoende water in de bodem infiltreren. Ook is de bestaande groenstructuur onvoldoende ontwikkeld op het plein en zijn de fonteinbakken toe aan groot onderhoud.

Communicatie/Participatie

Er is een participatietraject doorlopen waarbij met inspraak van geïnteresseerde omwonenden een ontwerp tot stand is gekomen.

  • Geïnteresseerde bewoners zijn middels twee “workshop-avonden” betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp;
  • Omwonenden zijn geïnformeerd over het concept definitieve ontwerp middels een informatiebijeenkomst.

Nieuwe situatie

Met de vooraanstaande herinrichting wordt de kans aangegrepen om het plein in het kader van duurzaamheid, klimaatadaptatie, onderhoud en esthetisch oogpunt bij te tijd te brengen. Voor de nieuwe inrichting wordt gebruik gemaakt van vrijkomende materialen van zowel het bestaande plein als vrijgekomen materialen afkomstig van elders uit Nijkerk. De bestaande (onderontwikkelde) bomen worden zoveel als mogelijk behouden en voorzien van groeiplaatsverbetering.

In het nieuwe ontwerp worden fietsers gestimuleerd om langs de ontmoetingsplaatsen heen te fietsen. Op de daarvoor ingerichte plaatsen ontstaat meer ruimte voor ontmoeting. Een pauze / verzamelen wordt gestimuleerd door het plaatsen van een drinkwater-punt. Door het creëren van deze ontmoetingsplaatsen met een parkachtige uitstraling worden gebruikers uitgenodigd en gestimuleerd tot bewegen en ontmoeten, zowel jong als oud. Opvang van regenwater en de fonteinbakken krijgen hierbij een nieuwe rol als spelaanleiding.

Het groot onderhoud wordt mede gefinancierd door een subsidie van het Waterschap en de Provincie Gelderland.

Vervolgprocedure

Komende tijd wordt een aannemer geselecteerd om het groot onderhoud uit te voeren. De werkzaamheden worden naar verwachting in het voorjaar 2024 afgerond.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer G. Bos van de gemeente Nijkerk. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar g.bos@nijkerk.eu. U kunt ook bellen met het algemene nummer van de gemeente Nijkerk: 033 - 247 22 22.