Half mei start de gemeente Nijkerk de zoektocht naar één of meer geschikte locaties voor de opvang van asielzoekers. De gemeente wil hierin samen optrekken met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en gaat hen om input en ideeën vragen. Dit is vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten voor de opvang van asielzoekers, die het college van burgemeester & wethouders nu aan de gemeenteraad voorlegt. De gemeente Nijkerk moet op basis van de nieuwe Spreidingswet per 1 juli 2025 een plek bieden aan 278 asielzoekers, waarvan 24 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. 

De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk om de verantwoordelijkheid en de regie te nemen in het oplossen van het vraagstuk rondom de opvang van asielzoekers, Oekraïners en statushouders. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van het gesprek in de gemeenteraad hierover op 14 maart 2024. Op dit moment doet de raad nog geen definitieve uitspraken over de grootte en de duur van de opvang. Eerst brengt het college mogelijke opvanglocaties in beeld, met daarbij de voor- en nadelen en overwegingen vanuit de samenleving. Daarbij is speciale aandacht voor de opvang van alleenstaande kinderen en jongeren tot 18 jaar. Vervolgens maakt de raad een keuze voor één of meer locaties.

Meewerken aan noodopvang

De nood in de opvang van asielzoekers is nog steeds erg hoog. De gemeente Nijkerk krijgt regelmatig verzoeken van het Rijk om tijdelijk een locatie voor noodopvang te bieden. Noodopvang betekent tijdelijke locaties, die vaak minder voorzieningen hebben dan azc’s. De gemeente voelt de verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen, ook in de richting van de andere gemeenten in de regio die al voor noodopvang hebben gezorgd. In de nota van uitgangspunten is afgesproken dat het college de raad meeneemt in de ontwikkelingen en de samenleving hierover informeert. Zo is de raad kortgeleden geïnformeerd over een recent verzoek van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als het college ervoor kiest om mee te werken aan noodopvang, dan gebeurt dit voor een korte afgebakende periode en met een goed veiligheidsplan. 

Statushouders en Oekraïners

De doelgroepen statushouders en Oekraïners worden niet behandeld in de Nota van Uitgangspunten. Statushouders hebben een verblijfsvergunning en mogen in elk geval vijf jaar Nederland blijven. Zij vallen onder de wettelijke taakstelling voor huisvesting die elk half jaar aan de gemeenten wordt gegeven. Tot en met juni 2024 zijn dit 84 personen. Voor de doelgroep Oekraïners geldt dat de gemeente op dit moment met de huisvesting aan de Bloemendaalseweg/Nachtegaalsteeg voldoet aan de taakstelling van 237 personen. In het najaar van 2024 gaat de gemeente deze opvang evalueren. 

Samen optrekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

Op dit moment bereidt de gemeente de mogelijkheden voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en de communicatie hierover voor. Het streven is om half mei tot half juni ideeën voor en reacties op mogelijke locaties op te halen. Voor de zomer zal het college een aantal mogelijke locaties en overwegingen daarbij voorleggen aan de gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om hier in september een keuze in te maken. Daarna zal de gemeente in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en organisaties die te maken krijgen met deze locatie(s) over een zorgvuldige en gezamenlijke invulling. 

Besluitvorming over de locatie eind van dit jaar

Omdat de gemeente ervoor kiest om de samenleving op deze wijze te betrekken, kan de planning die het Rijk vraagt niet worden gehaald. Het plan van aanpak voor de opvang van asielzoekers zou op 1 november klaar moeten zijn. Besluitvorming door de gemeenteraad van Nijkerk zal echter in november of december plaatsvinden. Daarna is er nog tot 1 juli 2025 te tijd om de locatie(s) voor te bereiden.