De vergoeding voor leerlingenvervoer kan bestaan uit:

 • een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer (eventueel met begeleider),
 • eigen vervoer (kilometervergoeding),
 • een fietsvergoeding
 • aangepast vervoer (taxi- of busvervoer).

Voor wie is leerlingenvervoer bedoeld?

Om een beroep te kunnen doen op leerlingenvervoer moet uw zoon/dochter in ieder geval voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • De school voor speciaal (basis) onderwijs of Voortgezet speciaal onderwijs ligt meer dan 6 km van uw woning;
 • Op basis van uw godsdienstige of levensovertuiging ligt de basisschool van uw keuze meer dan 6 km van uw woning;
 • Uw zoon/dochter in het speciaal (basis) onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs heeft een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.

Aan de hand van het type onderwijs, de afstand tussen de woning en de school, de leeftijd van uw zoon/dochter, de hoogte van uw inkomen en de persoonlijke situatie en/of de handicap van uw zoon/dochter wordt bepaald of u voor uw zoon/dochter in aanmerking komt voor een vervoersvergoeding. Wanneer dit het geval is wordt onderzocht  voor welke vorm van vervoersvergoeding aan u verstrekt wordt. Er wordt hierbij uitgegaan dat uw zoon/dochter zo zelfstandig en goedkoop mogelijk reist. Dit houdt in, dat standaard onderzocht wordt of uw zoon/dochter fietsend of met het openbaar vervoer naar school kan reizen. Zo nodig worden ook de vervoerskosten van een begeleider vergoed.

Bij de beoordeling wordt alleen een vervoersvergoeding gegeven naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling, die ruimte heeft en het juiste onderwijs biedt. De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk, dat een kind leert om zelf naar school te reizen en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van taxivervoer. Daarom is het taxivervoer het allerlaatste wat kan worden vergoed en is dit maar zeer beperkt en altijd in combinatie met andere leerlingen mogelijk. Het (leren) reizen met de fiets en het openbaar vervoer wordt gestimuleerd en staat centraal. De kosten hiervan en van leertrajecten worden meestal vergoed. Vraag ons naar de mogelijkheden hiervan. 

Welke documenten heeft u nodig om de aanvraag in te dienen?

 • Voor alle vormen van speciaal onderwijs (SO, SBO, VSO): de indicatie of toelaatbaarheidsverklaring die door de indicatiecommissie of de samenwerkingsverbanden is afgegeven
 • Wanneer de leerling niet naar de dichtstbijzijnde passende school gaat en u kiest voor een verder weg gelegen school, dient u schriftelijk te verklaren waarom u bezwaar heeft tegen de dichtstbijzijnde school.
 • Verklaring aard van de beperking. Waar heeft de leerling moeite mee en waarom kan de leerling niet (evt. met begeleiding) met de fiets of het openbaar vervoer naar school reizen
 • Bij het speciaal basisonderwijs en basis onderwijs (SBO, BO): Een inkomstenverklaring van de Belastingdienst van u en uw eventuele partner als uw gezamenlijk gecorrigeerd verzamelinkomen in 2020 minder bedroeg dan € 27.900,00
 • Indien u ook een vergoeding ten behoeve van het vervoer naar een stageadres aanvraagt: een verklaring van de school waaruit blijkt waar de leerling stage loopt.

Er kan maar voor één adres een aanvraag worden gedaan. Met andere woorden: wanneer er sprake is van co-ouderschap moeten beiden ouders een aanvraag doen. Als u een aanvraag doet voor een vervoersvergoeding van of naar twee woonadressen gelden er extra voorwaarden én wordt er een toeslag in rekening gebracht.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding kunnen ouders (hiermee worden ook voogden, pleegouders of verzorgers bedoeld) online een aanvraag indienen voor het schooljaar 2022 - 2023.

Graag ontvangen wij deze vóór 13 juni 2022 inclusief de benodigde bewijstukken en eventuele andere documenten die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen op uw aanvraag.  
Denk hierbij aan een deskundigheidsverklaring waarom uw kind niet zelfstandig of met begeleiding kan reizen. Op de pagina van de aanvraagformulieren vindt u een vindt u een voorbeeld 'Deskundigheidsverklaring' die u zou kunnen laten invullen door de (orthopedagoog van) school.

Hoe eerder wij uw aanvraag binnen hebben, hoe eerder er besloten kan worden en hoe sneller u een besluit krijgt op uw aanvraag. Aanvragen die ná 14 juni worden ingediend, kunnen niet altijd voor de start van het schooljaar beoordeeld worden.

Wij vragen u om telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen als een tijdige indiening niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat nog niet duidelijk is naar welke school uw zoon of dochter gaat.

Stand Still periode

Wanneer uw kind niet anders dan met een auto (wij noemen dit: aangepast vervoer) naar school kan, is het van belang er rekening mee te houden, dat onze vervoerder in de laatste weken voor het nieuwe schooljaar (+- drie weken) alle planningen en routes maakt. Wij kunnen in deze periode geen leerlingen aanmelden. Wanneer u ná 1 juni 2022 een aanvraag indient en uw kind afhankelijk blijkt van aangepast vervoer, dan is de kans groot dat wij uw kind, bij een toekenning, niet meer op tijd bij de vervoerder kunnen aanmelden. Het gevolg hiervan is dat uw kind de eerste drie schoolweken niet mee kan in het vervoer. U dient deze weken dan zelf zorg te dragen voor het vervoer van uw kind. Ook wijzigingen die u in deze periode bij ons indient, kunnen dan niet meegenomen worden in de planning.

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

De gemeente Nijkerk stimuleert dat uw zoon/dochter zo zelfstandig mogelijk reist en leert reizen. Zoals hierboven aangegeven, onderzoeken we bij iedere leerling of dit mogelijk is. Wij vinden het belangrijk, dat een kind leert om zelf naar school te reizen en zo min mogelijk afhankelijk is van taxivervoer, omdat deze vaardigheid na schooltijd ook van pas komt.

Kinderen die zelf naar school kunnen reizen blijken zich bovendien sneller dan voorheen te ontwikkelen, zijn minder afhankelijk van anderen, gaan makkelijker vriendschappen aan, hebben meer stagemogelijkheden en meer kansen op de arbeidsmarkt. 

Om het reizen met het openbaar vervoer kracht bij te zetten, vergoeden wij vanaf het schooljaar 2022-2023 ook de openbaar vervoerskosten voor leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaan. Het eerste jaar vergoeden we 100% van de kosten van het openbaar vervoer, het tweede jaar 50% en het derde jaar 25%. Zo nodig doen we dat ook voor de vervoerskosten van een begeleider en van leertrajecten. Vraag ons naar de mogelijkheden hiervan.

Om vast te stellen of het reizen met het openbaar vervoer mogelijk of leerbaar is voor uw zoon/dochter, kunnen wij besluiten hem/haar door een onafhankelijke arts te laten keuren. Wanneer een medische (her)keuring noodzakelijk blijkt, ontvangt u tijdig een oproep voor een (her)keuring op het stadhuis in Nijkerk. Let op: u moet uw aanvraag leerlingenvervoer digitaal indienen.

Informatie

Voor eventuele vragen over het formulier, de procedure of het leerlingenvervoer in het algemeen kunt u een contact opnemen met team Leerlingenvervoer, telefoonnummer (033) 247 22 22, e-mail: leerlingenvervoer@nijkerk.eu.

Het Team Leerlingenvervoer heeft gedurende de aanvraagperiode voor het nieuwe schooljaar een vast telefonisch spreekuur op de maandag, dinsdag en donderdag van: 09.00 uur tot en met 12.00 uur.
Buiten dit spreekuur kunt u uw vragen mailen naar leerlingenvervoer@nijkerk.eu. Wij komen er dan zo snel mogelijk op terug.