De vergoeding voor leerlingenvervoer kan bestaan uit:

 • een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer (eventueel met begeleider),
 • eigen vervoer (kilometervergoeding),
 • een fietsvergoeding
 • aangepast vervoer (taxi- of busvervoer).

Voor wie is leerlingenvervoer bedoeld?

Om een beroep te kunnen doen op leerlingenvervoer moet uw zoon/dochter in ieder geval voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • De school voor speciaal (basis) onderwijs of Voortgezet speciaal onderwijs ligt meer dan 6 km van uw woning;
 • Op basis van uw godsdienstige of levensovertuiging ligt de basisschool van uw keuze meer dan 6 km van uw woning;
 • Uw zoon/dochter in het speciaal (basis) onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs heeft een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.

Aan de hand van het type onderwijs, de afstand tussen woning en school, de leeftijd van uw zoon/dochter, de hoogte van uw inkomen en de persoonlijke situatie of handicap van uw zoon/dochter wordt bepaald of uw zoon/dochter in aanmerking komt voor vervoer en zo ja: voor welke vorm van vervoer. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling die ruimte heeft en het juiste onderwijs biedt. Het stimuleren van zelfstandig (leren) reizen van leerlingen en de begeleiding van ouders bij de schoolgang van hun kind staan centraal.

Welke documenten heeft u nodig om de aanvraag in te dienen?

 • Voor alle vormen van speciaal onderwijs (SO,SBO,VSO): de indicatie of toelaatbaarheidsverklaring die door de indicatiecommissie of de samenwerkingsverbanden is afgegeven
 • Wanneer de leerling niet naar de dichtstbijzijnde passende school gaat en u kiest voor een verder weggelegen school, dient u dit schriftelijk te verklaren waarom u hier bezwaar tegen heeft. (hier: bezwaar heeft tegen de dichtstbijzijnde school)
 • Verklaring aard van de beperking. Waar heeft de leerling moeite mee en waarom kan de leerling niet (evt. met begeleiding) met de fiets of het openbaar vervoer naar school reizen
 • Bij het speciaal basisonderwijs en basis onderwijs (SBO, BO). Een inkomstenverklaring van de belastingdienst van u en uw eventuele partner als uw gezamenlijk gecorrigeerd verzamelinkomen minder dan € 27.450,00 bedraagt in 2019
 • Indien u ook een vergoeding ten behoeve van het vervoer naar een stageadres aanvraagt, een verklaring van de school waaruit blijkt waar de leerling stage loopt.

Wanneer er sprake is van co-ouderschap moeten beiden ouders een aanvraag doen. Pas dan wordt deze in behandeling genomen.

Let op!

Op dit moment is het niet meer mogelijk om een aanvraag voor dit schooljaar te doen. 

Wilt u toch voor dit lopende schooljaar nog een aanvraag doen, stuur dan een mail naar leerlingenvervoer@nijkerk.eu.


Om in aanmerking te komen voor een vergoeding kunnen ouders (hiermee worden ook voogden, pleegouders of verzorger bedoeld) online een aanvraag indienen voor het schooljaar 2021 - 2022.

Graag ontvangen wij deze vóór 14 juni 2021 inclusief de benodigde bewijstukken en eventuele andere documenten die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen op uw aanvraag.  
Denk hierbij aan een deskundigheidsverklaring waarom uw kind niet zelfstandig en zonder begeleiding kan reizen. Onder de kop 'Deskundigheidsverklaring' vindt u een voorbeeld verklaring die u zou kunnen laten invullen door de (orthopedagoog van) school.

Hoe eerder wij uw aanvraag binnen hebben, hoe eerder er besloten kan worden en hoe sneller er een beschikking afgegeven kan worden. 

Wij vragen u om telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen als een tijdige indiening niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat nog niet duidelijk is naar welke school uw zoon of dochter gaat.

Stand Still periode

De vervoerder hanteert een Stand Still periode in de laatste weken voor het nieuwe schooljaar (+- 3 weken). In deze periode maakt de vervoerder alle planningen en de routes. Wij kunnen in deze periode geen leerlingen aanmelden. Wanneer u ná 1 juni 2021 een aanvraag indient, is de kans groot dat wij uw kind, bij een toekenning, niet meer op tijd bij de vervoerder kunnen aanmelden. Het gevolg hiervan is dat uw kind de eerste drie schoolweken niet mee kan in het vervoer. U dient deze weken dan zelf zorg te dragen voor het vervoer van uw kind. Ook wijzigingen die u in deze periode bij ons indient, kunnen dan niet meegenomen worden in de planning.

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaan komen alleen nog in aanmerking voor leerlingenvervoer als zij niet zelfstandig (ook niet onder begeleiding) met het openbaar vervoer kunnen reizen. Nieuwe leerlingen die naar het VSO gaan, kunnen worden gekeurd door een onafhankelijke arts om te bepalen of een leerling wel of niet zelfstandig kan (leren) reizen. Voor de leerlingen die al naar het VSO gaan, wordt aan de hand van het keuringsrapport van voorgaande jaren bekeken of een herkeuring nodig is. Wanneer een medische herkeuring noodzakelijk blijkt ontvangt u tijdig een oproep voor een herkeuring op het stadhuis in Nijkerk.
Let op: u moet wel een aanvraag leerlingenvervoer digitaal indienen.

Informatie

Voor eventuele vragen over het formulier, de procedure of het leerlingenvervoer in het algemeen kunt u een contact opnemen met team Leerlingenvervoer, telefoonnummer 14 033, e-mail: leerlingenvervoer@nijkerk.eu.

Telefonisch spreekuur van 1 mei tot en met 31 juli

Het Team Leerlingenvervoer heeft gedurende de aanvraagperiode voor het nieuwe schooljaar een vast telefonisch spreekuur op de maandag, dinsdag en donderdag van: 09.00 uur tot en met 12.00 uur.
Buiten dit spreekuur kunt u uw vragen mailen naar leerlingenvervoer@nijkerk.eu. Wij komen er dan zo snel mogelijk op terug.