Wat is een Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is een plan voor de toekomst van onze gemeente. Nijkerk groeit en daar moeten we goed mee omgaan. Het gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Met deze visie laten we zien hoe onze leefomgeving erover vijftien jaar uit kan zien. In de visie maken we keuzes over de onderwerpen wonen, werken, verkeer, voorzieningen, landbouw, recreatie, landschap en natuur. We geven ook aan hoe we onze gemeente duurzaam willen maken.

De Omgevingsvisie is een flexibel plan. We kunnen de visie aanpassen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Het college werkt de visie de komende jaren uit in concrete projecten en programma’s.

Gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 24 november 2022 de Omgevingsvisie 1.0 en de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Tijdens de behandeling zijn er door de vijf raadsfracties zes voorstellen ingediend om de beide visies gewijzigd vast te stellen. Vijf voorstellen zijn met een meerderheid aangenomen. Deze voorstellen voor tekstwijzigingen zijn in de Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie verwerkt. Ook de voorstellen (amendementen) zijn op deze webpagina terug te vinden.

Participatie 

Voordat het college over de visies een besluit nam, is er een uitgebreid participatietraject geweest. Het college heeft inwoners betrokken via enquêtes en bijeenkomsten in de drie kernen. Ook is er gesproken met diverse organisaties, zoals de woningstichtingen, de veiligheidsregio, het waterschap en de provincie Gelderland.

Inspraak

Van 7 april tot en met 18 mei 2022 hebben beide visies ter inzage gelegen en kon iedereen die dat wilde op beide visies reageren. In totaal zijn er 104 reacties bij de gemeente binnengekomen. Die zijn zorgvuldig bekeken en beantwoord. Op basis van de reacties zijn de visies op meer dan 25 onderdelen aangepast. Hiermee zijn de visies nog beter geworden. Alle insprekers hebben persoonlijk bericht en antwoord op hun reactie ontvangen.
Voorafgaand aan de behandeling van de beide visies in de raadscommissie hebben enkele insprekers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij de gemeenteraad in te spreken. U kunt de reacties en de antwoorden lezen in de Nota beantwoording inspraakreacties. 

Alle 25 voorstellen tot aanpassing van de Omgevingsvisie door insprekers en de tekstvoorstellen van de gemeenteraad zijn verwerkt in de Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 1.0. Deze versie van de visie, de Inspraaknota en alle overige documenten, zoals de Mobiliteitsvisie zijn te vinden onderaan deze pagina. Bij deze documenten vindt u ook de vijf door de gemeenteraad aangenomen voorstellen tot aanpassingen en de twee moties.
De Omgevingsvisie kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Omgevingsvisie 2.0

Het blijft niet bij ‘Omgevingsvisie 1.0’. De visie is een dynamisch document en moet regelmatig aan worden gepast aan de actualiteit. Al in 2023 maken wij een begin hiermee. In de versie 1.0 staan zes thema’s centraal. In de volgende versie gaat de gemeente ook aandacht besteden aan onderwerpen als bodem, geluid, geur, lucht, water, veiligheid en gezondheid. 
De gemeente plaatst ook dan weer een oproep in de Stad Nijkerk en op de website om burgers op te roepen over deze onderwerpen mee te denken en mee te praten.