Duurzaam en in beweging

De Omgevingsvisie is een plan voor de toekomst van onze gemeente. Nijkerk groeit en daar moeten we goed mee omgaan. Het gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Met deze visie laten we zien hoe onze leefomgeving erover vijftien jaar uit kan zien. In de visie maken we keuzes over de onderwerpen wonen, werken, verkeer, voorzieningen, landbouw, recreatie, landschap en natuur. We geven ook aan hoe we onze gemeente duurzaam willen maken.

De Omgevingsvisie is een flexibel plan. We kunnen de visie aanpassen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Het college werkt de visie de komende jaren uit in concrete projecten en programma’s. Een voorbeeld is het Programma Mobiliteit. Hierin worden de plannen op het gebied van verkeer en vervoer concreet uitgewerkt in maatregelen.

College vraagt gemeenteraad om de Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie vast te stellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp van de Omgevingsvisie en van de Mobiliteitsvisie aan de gemeenteraad voor vaststelling aan te bieden. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover besluiten te nemen. Naar verwachting worden beide visies behandeld in de gemeenteraadsvergadering van november 2022.

Participatie en inspraak

Voordat het college over de visies een besluit nam, is er een uitgebreid participatietraject geweest. Het college heeft inwoners betrokken via enquêtes en bijeenkomsten in de drie kernen. Ook is er gesproken met diverse organisaties, zoals de woningstichtingen, de veiligheidsregio, het waterschap en de provincie Gelderland. 

Inspraak

Van 7 april tot en met 18 mei 2022 hebben beide visies ter inzage gelegen en kon iedereen die dat wilde op beide visies reageren. In totaal zijn er 104 reacties bij de gemeente binnengekomen. Die zijn zorgvuldig bekeken en beantwoord. Op basis van de reacties zijn de visies op meer dan 25 onderdelen aangepast. Hiermee zijn de visies nog beter geworden. Alle insprekers hebben persoonlijk bericht en antwoord op hun reactie ontvangen.

U kunt de reacties en de antwoorden lezen in de Nota beantwoording inspraakreacties. . In deze nota staat onder punt 7 ‘Overzicht voorstellen tot wijziging' aangegeven op welke punten voorgesteld wordt het ontwerp van de Omgevingsvisie aan te passen. De voorstellen tot aanpassing zijn verwerkt in de Omgevingsvisie. Deze visie, de nota en alle overige documenten, zoals de Ontwerp Mobiliteitsvisie zijn te vinden onderaan deze pagina.
De Omgevingsvisie kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Milieueffectrapportage

Bij de Omgevingsvisie is gebruik gemaakt van een onderzoek, de Milieueffectrapportage (MER). De uitkomsten uit de MER zijn gebruikt bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Het MER is voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r. Deze onafhankelijke instantie heeft over het MER geadviseerd. Dit advies heeft het college aanleiding gegeven met een aanvulling op het MER te komen. U kunt deze gegevens vinden onderaan op deze pagina.

De Omgevingsvisie is een groot document. De hoofdlijnen en belangrijkste nieuwe ontwikkelingen leest u in de Omgevingsvisie in één oogopslag. De Visiekaart is naar aanleiding van de inspraak op een aantal punten gewijzigd. De gemeenteraad moet nog wel met deze wijzigingen instemmen.

Bekijk ook het tijdpad van het proces naar de Omgevingsvisie 2040.