De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk dat inwoners, bedrijven en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zelf mee kunnen praten over de toekomst van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. In 2016 is daarvoor de Dialoog ‘Samen aan Zet’ in het leven geroepen. Het initiatief en de opdracht voor ‘Samen aan Zet’ kwam van de gemeenteraad. ‘Samen aan Zet’ is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het A+O fonds Gemeenten.

Activiteiten en voorzieningen in onze gemeente zijn voor de Dialoog Samen aan Zet onderverdeeld in vijf groepen. Dit zijn de dialooggroepen

  • Leefstijl (sport, cultuur en gezondheid),
  • Economie en bedrijfsomgeving (werk, bedrijven en winkels, duurzaamheid en recreatie),
  • Veiligheid en handhaving ( openbare orde, regels en vergunningen),
  • Wonen en woonomgeving (huisvesting, afval, openbare ruimte, landschap en afval) en
  • Sociaal Domein (welzijn en zorg, jeugd en onderwijs).

De deelnemers aan een dialooggroep hebben een visie en concrete voorstellen bedacht die met de thema's van hun dialooggroep te maken hebben. Alle voorstellen die voldeden aan de randvoorwaarden die de gemeenteraad van te voren had vastgesteld (zoals budget), zijn met uitvoering gestart. Er waren ook voorstellen, waarvan de dialooggroepen aangaven dat deze moesten worden afgewogen tegen voorstellen van andere dialooggroepen, of bestaand beleid. Ook konden bepaalde voorstellen elkaar versterken of worden samengevoegd. Deze voorstellen pasten niet binnen het beschikbare budget. De dialooggroepen gaven aan dat het aan de gemeenteraad was om af te wegen voor welke voorstellen dan nog extra geld beschikbaar zou worden gesteld. Die afweging is gemaakt  en daarna kon gestart worden met de uitvoering van voorstellen waarvoor bij deze afweging budget beschikbaar is gesteld.
 

Tussentijds is gerapporteerd over de (lopende) voorstellen aan de gemeenteraad. Daarbij is in 2019 besloten te stoppen met voorstellen die stagneerden of niet van de grond kwamen. Een aantal voorstellen is opgenomen in het reguliere (gemeente)werk en een aantal voorstellen is opgepakt door de samenleving (zonder bemoeienis van de gemeente). In 2020 wordt deze afweging opnieuw gemaakt. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de begroting 2021-2024.

De ontwikkelde visies en voorstellen per dialooggroep en overige informatie vindt u hieronder.

Dialooggroep ‘Leefstijl’ (sport, cultuur en gezondheid):

Dialooggroep ‘Economie en bedrijfsomgeving’ (werk, bedrijven en winkels, duurzaamheid en recreatie):

Dialooggroep ‘Veiligheid en handhaving’ ( openbare orde, regels en vergunningen):

 

Dialooggroep ‘Wonen en woonomgeving’ (huisvesting, afval, openbare ruimte, landschap en afval): 

-    Visiedocument en flyer 
-    Presentatie Liefde voor Nijkerk
-    Raadsbesluit Wonen en woonomgeving