Een jongere is verplicht om elke dag naar school te gaan. Buiten de schoolvakanties om kent de Leerplichtwet geen extra vrije dagen. Soms kan een jongere door bijzondere omstandigheden extra vrij krijgen. Er is dan sprake van verlof of vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Verlof bijzondere omstandigheden

  • Voor een aantal bijzondere omstandigheden kan een jongere verlof krijgen. Voorbeelden hiervan zijn: een verhuizing, het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met 3e graad, ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met 3e graad, overlijden van bloed- of aanverwant tot en met 4e graad,  een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum of het 12½- , 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders kan een jongere verlof krijgen.
  • De schooldirecteur beslist over verlof tot en met 10 schooldagen. Het betreffende aanvraagformulier kunt u opvragen bij de schooldirecteur. Bent u schooldirecteur en beschikt u niet over het formulier, neem dan contact op met team leerrecht. 
  • De consulent leerrecht beslist over verlof langer dan 10 schooldagen. 

Aanvraagformulier ‘Verlof in geval van bijzondere omstandigheden’ aanvragen bij team leerrecht via emailadres leerrecht@nijkerk.eu of via telefoonnummer (033) 247 22 22.

Verlof bij religieuze verplichtingen

Een jongere heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Als de jongere gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders (of de jongere zelf als hij niet meer bij zijn ouders woont) dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school. Per religieuze feestdag kan door de directeur in principe één vrije dag (voor de religieuze feestdag zelf) worden verstrekt. 
Let op: voor culturele bijeenkomsten of festiviteiten bestaat geen recht op verlof.

Vrij buiten de schoolvakanties

Het kan voorkomen, dat u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie kunt gaan. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. In dat geval kunt u bij de directeur van de school toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’. De directeur mag maar één keer in een schooljaar vrijgeven (voor maximaal 10 dagen). Kunt u in geen enkele schoolvakantie twee weken achter elkaar op vakantie door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen door middel van een verklaring uw werkgeven én een onderbouwing van onderbouwd de accountant.

Een jongere krijgt alleen vrij buiten een schoolvakantie als de ouders (door hun werk) niet twee weken achter elkaar met het gezin op vakantie kunnen gaan in geen enkele schoolvakantie. De eerste twee weken na de zomervakantie wordt er geen/nooit toestemming verleend.

Als er geen toestemming is verleend en de jongere gaat toch buiten de schoolvakanties met verlof, dan is er sprake van luxe verzuim. Zie pagina ‘Verzuim