Waarom een vooroverleg?

Heeft u plannen om activiteiten in uw leefomgeving uit te voeren? Bijvoorbeeld het (ver)bouwen van een woning, het lozen van afvalwater, het plaatsen van zonnevelden op een terrein bij uw woning, het organiseren van een evenement? Als de activiteit niet past in het omgevingsplan (het vroegere bestemmingsplan), of als het nog niet zeker is of het plan in het omgevingsplan past, kunt u een verzoek om vooroverleg indienen.

Het vooroverleg kan ook worden gebruikt om uw plan te toetsen aan de regelgeving voor het milieu, gezondheid en veiligheid en/of aan redelijke eisen van welstand. Het vooroverleg kan de volgende uitkomsten hebben:

  1. uw activiteit/plan is haalbaar en u kunt een definitieve aanvraag omgevingsvergunning indienen;
  2. uw activiteit/plan is in principe haalbaar, maar het college van B en W moet er nog mee instemmen. In dat geval wordt u uitgenodigd een principeverzoek in te dienen;
  3. uw activiteit/plan is niet haalbaar.

Wie neemt het verzoek tot vooroverleg in behandeling?

Een verzoek om vooroverleg neemt de gemeente of Omgevingsdienst de Vallei (OddV) namens de gemeente in behandeling. Vooroverleggen voor eenvoudige plannen neemt OddV in behandeling namens de gemeente. Vooroverleggen waarvoor besluitvorming door het college en/of de gemeenteraad noodzakelijk is, neemt de gemeente in behandeling.

Hoe doe ik een vergunningcheck

U kunt zelf een vergunningcheck doen. Met de vergunningcheck controleert u snel of u voor uw plan of activiteit een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. De vergunningcheck kunt u doen via de website Omgevingsloket (overheid.nl)(externe link)

Hoe dien ik een verzoek om vooroverleg in?

Wilt u voordat u een officiële aanvraag doet weten of u kunt rekenen op een positieve beslissing op uw vergunningaanvraag, dan is er de mogelijkheid van vooroverleg. Uw voorgenomen activiteit of (bouw)plan wordt getoetst en u krijgt een ambtelijke, globale beantwoording op uw vraag of het initiatief haalbaar is of onder bepaalde voorwaarden haalbaar zou kunnen zijn. Dat is vooral van belang wanneer voor uw plannen een wijziging of afwijking van het omgevingsplan nodig is.

Mag ik mijn plan toelichten?

Als u een verzoek om een vooroverleg heeft ingediend ontvangt u een uitnodiging voor de omgevingstafel. U krijgt de gelegenheid uw plan of uw activiteit toe te lichten. U kunt tijdens dit overleg vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente. Zij kunnen vragen aan u stellen over uw initiatief. U bent niet verplicht om bij het overleg aan de omgevingstafel aanwezig te zijn.

Wanneer ontvang ik een reactie?

Binnen zes weken na het overleg ontvangt u een schriftelijke reactie of uw initiatief haalbaar is. In de brief lichten we toe welke vervolgstap u kunt zetten. De volgende stap noemen wij ‘het indienen van een principeverzoek’.

Een vooroverleg kan u, bij een verwachte negatieve beslissing, de veel hogere kosten besparen van een officiële aanvraag. Aan de ambtelijke, globale beantwoording van de vraag of reactie op een plan, kunnen door de initiatiefnemer of door derden geen rechten worden ontleend.

Het staat u altijd vrij direct een principeverzoek in te dienen. Lees voor meer informatie de pagina ‘Indienen principeverzoek’.

Wat kost een vooroverleg?

Aan het indienen van een aanvraag om vooroverleg zijn kosten verbonden. Het tarief is € 110,-  (prijspeil 2024). De kosten worden in de volgende stap in mindering gebracht als uit het vooroverleg blijkt dat uw plan of activiteit kans van slagen heeft. U kunt een verzoek tot vooroverleg indienen via gemeente@nijkerk.eu of postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.

Welke gegevens moet ik indienen bij een vooroverleg?

Bij het indienen van een vooroverleg hoeft u nog geen gedetailleerde tekeningen in te dienen. Wel hebben we van u de volgende gegevens nodig:

  • gegevens van u of de (gemachtigde) aanvrager;
  • een duidelijke omschrijving van uw plan of activiteit (is het tijdelijk of permanent, voor welk gebruik bedoeld);
  • gegevens over de locatie waar uw initiatief betrekking op heeft;
  • een tekening (bij voorkeur op schaal 1 op 1000) waarop het initiatief staat aangegeven;
  • eventueel foto’s van de locatie.

Meer weten over het indienen van een vooroverleg?

Als u vragen heeft over het indienen van een vooroverleg, kunt u contact opnemen met de medewerkers van omgevingsloket in het gemeentehuis. Dat kan per e-mail via gemeente@nijkerk.eu en/of het algemene telefoonnummer 033 - 247 22 22 van de gemeente.