Asielzoekers melden zich aan bij een van de asielzoekerscentra in afwachting van de formele erkenning als vluchteling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

1. Wat gaat onze gemeente doen om asielzoekers op te vangen? Zie de oproep van COA/kabinet voor méér azc's?

De gemeente Nijkerk behoort tot de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). We staan zowel ambtelijk als bestuurlijk met deze regio in contact. De vraag ligt inderdaad voor om voor verschillende categorieën vluchtelingen meer opvangplekken te realiseren. De gemeente Nijkerk is met het COA in gesprek om te kijken of we voor de middellange termijn ruimte kunnen creëren voor asielzoekers. Op de korte termijn is dat niet mogelijk. Overigens: voor de opdracht binnen de regio Gelderland-Midden is half september 2022 een grotere opvang gerealiseerd in Arnhem.

2. Zijn er concrete plannen voor een azc in onze gemeente?

In onze gemeente zijn geen concrete plannen voor een asielzoekerscentrum of azc.

3. Is er een kans dat wij als gemeente 'gedwongen' opvang krijgen?

Daar gaan we niet vanuit gezien de goede contacten die er zijn met de veiligheidsregio (VGGM) met het COA. We zijn in afwachting van de spreidingswet Asiel die het kabinet op dit moment voorbereidt. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk opvangplekken zo evenredig mogelijk over Nederland te verspreiden en kleinschalige opvang te exploiteren.

4. Hoe staan wij als gemeente hier tegenover?

Wij hebben alle begrip voor de noodzaak om de problemen snel op te lossen. De keten raakt als het ware verstopt, omdat asielzoekers onvoldoende kunnen doorstromen naar de azc’s. Datzelfde geldt ook voor statushouders. Zij kunnen onvoldoende doorstromen naar de reguliere huisvesting binnen de gemeenten. Daardoor houden statushouders noodgedwongen te lang de opvangplekken binnen de azc’s bezet.

5. Wat wordt er gedaan (of niet gedaan) om dit te voorkomen?

Het probleem is complex: onvoldoende woningen; geen terrein of gebouwencomplex op korte termijn beschikbaar; gebrek aan menskracht, etc. Bij het ambtelijk en bestuurlijk regionaal overleg van de VGGM staat deze problematiek nadrukkelijk op de agenda. Het gaat dus niet om het onvoldoende (willen) uitvoeren van de opdracht, maar om de complexiteit van de invulling.