Gemeenteraad in gesprek over opvang asielzoekers

De gemeenteraad bespreekt binnenkort de vraag welke bijdrage de gemeente Nijkerk wil leveren aan de opvang van asielzoekers. Belangrijk onderwerp zijn de voorwaarden waaronder de gemeente dit zou willen doen. Het gaat bijvoorbeeld om aantallen, duur en plaats. Ook de manier waarop de inwoners en ondernemers hierover kunnen meepraten komt aan de orde.

Startnotitie

De gemeenteraad gaat het gesprek voeren op basis van een startnotitie van het college van burgemeester en wethouders. Hierin staat hoe de opvang nu is geregeld en wat de laatste ontwikkelingen zijn. Zoals de Spreidingswet, die per 1 februari is ingegaan.

In het gesprek komt ook het verzoek van de Provinciale Regietafel Gelderland aan de orde. Het verzoek is om uiterlijk in juli 2024 een concreet aanbod te doen voor de noodopvang van zestig asielzoekers.

Plan van aanpak

Op dit moment vangt de gemeente Nijkerk geen asielzoekers op. Vorig jaar september besloot het college te stoppen met de voorbereiding van een tijdelijke noodopvang in Hoevelaken. Maar het college vindt het nog steeds een belangrijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het oplossen van de nood die er is.

De gemeenteraad heeft in een spoeddebat op 21 september 2023 aan het college gevraagd om hierin de regie te nemen en een plan van aanpak op te stellen. Daarin krijgen de lessen die we geleerd hebben in Hoevelaken een belangrijke plek. Het gesprek in de gemeenteraad is de eerste stap op weg naar het plan van aanpak. Dit plan moet uiterlijk 1 november 2024 klaar zijn.

Spreidingswet

Per 1 februari 2024 geldt de Spreidingswet. Deze wet bepaalt hoeveel opvangplekken er per gemeente moeten zijn. Die hoeveelheid hangt af van het aantal inwoners en hoe welvarend een gemeente is. De gemeente Nijkerk moet zorgen voor 278 plekken. Gemeenten kunnen binnen een provincie onderling afspraken maken over de verdeling. Zo kan de ene gemeente bijvoorbeeld meer huizen aan statushouders bieden en de andere gemeente meer asielzoekers opvangen.

De Spreidingswet moet ervoor zorgen dat er meer opvangplekken komen. En dat de asielzoekers meer verspreid over Nederland kunnen wonen. Wanneer een gemeente hier niet aan mee wil werken, kan de regering een verplichte opvangplek aanwijzen.

Achtergrondinformatie

Het college heeft het besluit op 15 september 2023 om te stoppen met de voorbereiding van een tijdelijke noodopvang in Hoevelaken toegelicht in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft op 21 september 2023 over het onderwerp gedebatteerd en een motie aangenomen over het vervolg. 

Op 26 oktober 2023 is een bijeenkomst geweest met een aantal inwoners van Hoevelaken die betrokken zijn geweest bij het proces. Dit zijn mensen die zich hadden opgegeven voor de klankbordgroep, mensen die zich hadden opgegeven als vrijwilliger en ondernemers met wie we hierover in contact waren. Het volledige verslag van de bijeenkomst en de brief d.d. 15 november 2023 aan de inwoners van Hoevelaken kunt u downloaden.

Het college heeft op 18 november 2023 de stand van zaken toegelicht aan de gemeenteraad.

Download de startnotitie die het college op 13 februari 2024 naar de gemeenteraad heeft gestuurd.