Al jaren heeft de gemeente Nijkerk de ambitie om het gebied van de Havenkom om te vormen tot een aantrekkelijk stedelijk woon- en leefgebied. In Stadshaven Nijkerk zal een mix aan woningen gerealiseerd worden die aansluiten bij de actuele vraag. De ambitie voor Stadshaven Nijkerk is vastgelegd in de concept gebiedsvisie welke in augustus 2021 door het college van B&W is vastgesteld. In december 2021 heeft de gemeente vanuit het Rijk en de provincie een subsidie van 4,16 miljoen ontvangen.