Het dagelijks bestuur van de gemeente Nijkerk is het college van burgemeester en wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris (algemeen directeur).

In de gemeente Nijkerk bestaat het college van burgemeester en wethouders sinds 14 juni 2018 uit de volgende personen:

 • Burgemeester mr. drs. G.D. (Gerard) Renkema
 • Wethouder mevrouw N. (Nadya) Aboyaakoub-Akkouh (PRO21)
 • Wethouder de heer H.L. (Harke) Dijksterhuis (ChristenUnie-SGP)
 • Wethouder de heer W. (Wim) Oosterwijk (ChristenUnie-SGP)
 • Wethouder mevrouw M. (Mariëlle) Broekman- van der Pers (VVD)
 • Gemeentesecretaris de heer D.J. (Dick) van Huizen (vanaf 1 juli 2021)
College van burgemeester en wethouders gemeente Nijkerk
Op de foto van links naar rechts, Harke Dijksterhuis, Mariëlle Broekman, Gerard Renkema, Dick van Huizen, Nadya Aboyaakoub-Akkouh, Wim Oosterwijk

Het college zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten die de gemeenteraad neemt. Om de vier jaar zijn er verkiezingen. Dan wordt er ook een nieuw college van B en W gevormd. De huidige collegeperiode loopt tot 2022.
Burgemeester en wethouders hebben ieder een aantal beleidsgebieden in hun portefeuille. Meer informatie over het beleid kunt u lezen in het Coalitieakkoord 'Verbinden met Ambitie' en het Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2019-2022.
Bekijk ook het overzicht van de nevenfuncties van de collegeleden.

Portefeuilleverdeling

G. Renkema

mr. drs. G.D. (Gerard) Renkema
Burgemeester

 • politie
 • brandweer
 • burgerzaken
 • bestuurlijke coördinatie
 • integrale veiligheid
 • communicatie
 • bestuurlijke vertegenwoordiging Regio FoodValley en Regio Amersfoort
N. Aboyaakoub-Aakkouh

N. (Nadya) Aboyaakoub-Akkouh
Wethouder PRO21

 • Beheer openbare ruimte
 • Coördinatie Sociaal Domein
 • Jeugd en onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Kunst, cultuur en erfgoed
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Sport
M. Broekman-van der Pers

mr. M. (Mariëlle) Broekman-van der Pers
Wethouder VVD

 • Bedrijfsvoering en dienstverlening (incl. interne bestuurlijke vernieuwing)
 • Bouwgrondexploitatie en bedrijventerreinen
 • Detailhandel
 • Economische zaken (incl. afstemming arbeidsmarkt - onderwijs)
 • Informatieveiligheid
 • Toerisme, recreatie incl. evenementenbeleid
 • Werk en inkomen, participatiewet
H. Dijksterhuis

ir. H.L. (Harke) Dijksterhuis
Wethouder ChristenUnie-SGP

 • Afval / water
 • Basismobiliteit
 • Duurzaamheid
 • Externe bestuurlijke vernieuwing
 • Handhaving
 • Volksgezondheid / Welzijn
 • Wmo / inclusie
 • Wonen / woonvisie
W. Oosterwijk

drs. W. (Wim) Oosterwijk
Wethouder ChristenUnie-SGP

 • Centrumplannen
 • Financiën
 • Havenkom (incl. Huis van de Stad)
 • Omgevingswet
 • RO / Planologie
 • Verkeer en vervoer
Gemeentesecretaris D. van Huizen

De gemeentesecretaris is de belangrijkste ambtelijk adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

De heer D.J. (Dick) van Huizen